logo

12.Sınıf İleri Fizik-Kimya-Biyoloji Konuları

2016-2017 Yılından itibaren okutulmaya başlanacak olan yeni 12.Sınıf fen dersleri;Fizik,Kimya ve Biyoloji konuları

12.SINIF İLERİ FİZİK KONULARI

1.Ünite-Düzgün Çembersel Hareket (32 saat):Bu ünitede öğrencilerin; çembersel hareketi analiz ederek bu hareketin sebebini yorumlamaları ve hareketi tanımlayan temel kavramları yapılandırmaları amaçlanmıştır. Öğrenciler söz konusu kavramları kullanarak uydular, ay ve gezegenler gibi gök cisimlerinin hareketlerini analiz ederek çıkarımlar yapabilmelidir.

Konular:
a) Düzgün Çembersel Hareket
b) Dönerek Öteleme Hareketi
c) Açısal Momentum
d) Kütle Çekimi ve Kepler Kanunları

2.Ünite-Basit Harmonik Hareket (20 saat):Bu ünitede öğrencilerin; basit harmonik hareketi analiz ederek bu hareketin sebebini yorumlamaları ve bu hareketi tanımlayan temel kavramları yapılandırmaları amaçlanmıştır. Öğrenciler söz konusu kavramları kullanarak matematiksel modeller oluşturabilmeli ve bu modelleri kullanarak günlük hayatta karşılaşılan basit harmonik hareketlerle (sarkaçlı saatler, bungee jumping, salıncak
gibi) ilgili olası problemlere çözümler üretebilmelidir.

Konular:
a) Basit Harmonik Hareket

3.Ünite-Dalga Mekaniği (24 saat):Bu ünitede öğrencilerin; su dalgalarının davranışını farklı durumlar için analiz etmeleri ve ışığın davranışıyla karşılaştırarak ışığın doğası ile ilgili çıkarımlar yapmaları amaçlanmıştır. Öğrenciler bu çıkarımlardan yola çıkarak elektromanyetik dalgaların özelliklerini, teknolojideki uygulamalarını (cep telefonları, radyo ve televizyon yayınları, röntgen gibi) ve canlılar üzerindeki olası etkilerini tartışabilmelidir.

Konular:
a) Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Doppler Olayı
b) Elektromanyetik Dalga

4.Ünite-Atom Fiziğine Giriş ve Radyoaktivite (24 saat):Bu ünitede öğrencilerin; atom ve atom altı parçacıklarla ilgili olarak geliştirilen model ve açıklamaları analiz ederek atom ve atom altı parçacıkların özelliklerini açıklamaları ve sınıflandırmaları amaçlanmıştır. Öğrenciler bu süreçte yapılandırdıkları kavram ve modellerle evrenin oluşumu, radyoaktivite ve nükleer enerjiye ilişkin çıkarımlar yapabilmeli, problem durumları ortaya koyabilmeli ve argümanlar oluşturabilmelidir.

Konular:
a) Atom Kavramının Tarihsel Gelişimi
b) Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu
c) Radyoaktivite

5.Ünite-Modern Fizik (24 saat):Bu ünitede öğrencilerin; Newton fiziğinin açıklayamadığı temel olayları analiz etmeleri, ışığın doğasına ilişkin çıkarımlar yapmaları ve kuantum fiziğinin ortaya çıkış gerekçelerini anlamaları
amaçlanmıştır.

Konular:
a) Özel Görelilik
b) Kuantum Fiziğine Giriş
c) Fotoelektrik Olay
d) Compton ve De Broglie

6.Ünite-Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları (20 saat):Bu ünitede öğrencilerin; yaygın kullanılan bazı teknolojilerin temelindeki fizik kavramlarını inceleyerek fizik ve teknolojinin karşılıklı etkileşimini görmesi amaçlanmıştır. Burada, söz konusu teknolojilerin temelindeki fiziksel kavram ve teorilerin detaylı bir şekilde öğrenilmesi değil, öğrenilen fiziğin teknolojideki uygulamalarının fark edilmesi amaçlanmıştır.:

Konular:
a) Görüntüleme Teknolojileri
b) Yarı İletken Teknolojisi
c) Süper İletkenler
d) Nanoteknoloji
e) X Işınları
f) Laser Işınları
g) Bilimsel Araştırma Merkezleri

12.SINIF İLERİ KİMYA KONULARI

1.Ünite-Kimya ve Elektrik (32 saat):Bu ünitenin amacı, indirgenme-yükseltgenme tepkimeleriyle pilleri ve elektroliz olayını ilişkilendirmek;redoks olaylarının istemliliğini standart elektrot potansiyeli kavramını kullanarak tartışmak;gündelik hayatta yaygın kullanılan pilleri ve elektroliz süreçlerini tanımak; bunlarla ilgili hesaplamalar yapmak; korozyon süreci ve korozyondan korunma yöntemlerini irdelemektir.

Konular:
1) İndirgenme-yükseltgenme tepkimelerinde istemlilik ve elektrik akımı
2) Elektrotlar ve elektrokimyasal hücreler
3) Ne neyi yükseltger/indirger?
4) Kimyasallardan elektrik üretimi
Galvanik piller
Lityum pilleri
Aküler
5) Elektroliz
Faraday yasaları
Elektroliz örnekleri
6) Korozyon

2.Ünite-Karbon Kimyasına Giriş (32 saat):Bu ünitenin amacı, inorganik ve organik bileşiklerin ayırt edilmesini sağlamak, karbon elementinin çok sayıda bileşik yapmasının nedenlerini ve bağ yapma özelliklerini irdelemek, moleküllerin geometrilerini tahmin etmek ve organik bileşikleri fonksiyonel gruplarına göre sınıflandırıp bunları IUPAC sistemi ile adlandırmaktır.

Konular:
1) Anorganik ve organik bileşikler
2) Doğada karbon
3) Lewis formülleri
4) Hibritleşme-Molekül geometrileri
Çoklu bağlar
5) Fonksiyonel gruplar
6) İzomerlik

3.Ünite-Organik Bileşikler (44 saat):Bu ünitenin amacı alkanlar, alkenler, alkinler, alkoller, eterler, karbonil bileşikleri, karboksilik asitler, karboksilik asit türevleri, aminler, aromatik bileşikler ve yaygın benzen türevleri başta olmak üzere başlıca organik bileşikleri ele alarak bu bileşiklerin sistematik (IUPAC) ve geleneksel adlarını formülleriyle eşleştirmek ve özellikleriyle kullanım alanlarını ilişkilendirmektir.

Konular:
1) Hidrokarbonlar
Alkanlar
Alkenler
Alkinler
Aromatik bileşikler
2) Alkoller
3) Eterler
4) Aminler
5) Karbonil bileşikleri
Aldehitler ve ketonlar
6) Karboksilik asitler
7) Karboksilik asit türevleri
Esterler
Amidler
8) Çok fonksiyonlu bileşikler
Aminoasitler
Karbohidratlar

4.Ünite-Hayatımızda Kimya (36 saat):Bu ünitenin amacı, mevcut kimya kültürünü kullanarak petrol rafinasyonunu, yaygın petrol ürünlerinin niteliklerini; piyasadaki yemeklik yağların işleniş ve tüketim süreçlerini; yüzey aktif maddelerin, proteinlerin, karbohidratların ve önemli polimer malzemelerin yapı-özellik-kullanım alanı ilişkilerini irdelemektir.

1) Petrol rafinasyonu
2) Yağ üretimi
3) Margarinler
4) Yüzey aktif maddeler
5) Polimerler
6) Biyomoleküller

12.SINIF İLERİ BİYOLOJİ KONULARI

1.Ünite-Genden Proteine:Bu ünitede öğrencilerin; DNA ve RNA’nın bulunuşu, yapısı ve önemi; genetik şifre, protein sentezi ve santral dogma olayları ile ilgili bilgi edinmeleri; biyoinformatik çalışmalarını örneklendirmeleri;insan genom projesi ve genetik danışmanlık ile ilgili çalışmaların canlılar üzerindeki olası etkileri ile ilgili kestirimlerde bulunmaları amaçlanmaktadır.

a) Nükleik Asitlerin Keşfi ve Önemi (12 saat)
b) Genetik şifre ve Protein sentezi (30 saat)
2.Ünite-Bitki Biyolojisi:Bu ünitede öğrencilerin; bitkinin yapısını tanımaları; bitkilerde su ve besin maddesi taşıma mekanizmalarını anlamaları; bitki büyümesini etkileyen faktörleri irdelemeleri, bitkilerde eşeyli üreme ve çimlenmeyi kavramaları amaçlanmaktadır.

a) Bitkilerin Yapısı, Büyüme ve Hareket (9 saat)
b) Bitkilerde Madde Taşınması (12 saat)
c) Bitkilerde Eşeyli Üreme (12 saat)
3.Ünite-Komünite ve Popülasyon Ekolojisi:Bu ünitede öğrencilerin, popülasyon dinamiği ve taşıma kapasitesini anlamaları, nesli tükenen türleri fark etmeleri, popülasyondaki değişimi örneklendirerek özelliklerini açıklayabilmeleri amaçlanmaktadır.

a) Komünite Ekolojisi (12 saat)
b) Popülasyon ekolojisi (12 saat)

4.Ünite-Hayatın Başlangıcı ve Evrim:Bu ünitede öğrencilerin; hayatın ilk ortaya çıkışı ve evrim ile ilgili bilgi kazanmaları amaçlanmaktadır.

a) Hayatın Başlangıcı (3 saat)
b) Evrim (6 saat)

Kaynak:Ogretmenler.com

Etiketler: » » »
Share
2386 Kez Görüntülendi.
#

SENDE YORUM YAZ